<div id="cookie-bar" class="CookieBar js-CookieBar u-background-95 u-padding-r-all" aria-hidden="true">
  <p class="u-color-white u-text-r-xs u-lineHeight-m u-padding-r-bottom">Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
    <br>Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.<br>
  </p>
  <p>
    <button class="Button Button--default u-text-r-xxs js-cookieBarAccept u-inlineBlock u-margin-r-all">Accetto</button>
    <a href="" class="u-text-r-xs u-color-teal-50">Privacy policy</a>
  </p>
</div>

<ul class="Skiplinks js-fr-bypasslinks u-hiddenPrint">
  <li><a href="#main">Vai al Contenuto</a></li>
  <li><a class="js-fr-offcanvas-open" href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">Vai alla navigazione del sito</a></li>
</ul>

<header class="Header u-hiddenPrint">

  <div class="Header-banner ">
    <div class="Header-owner Headroom-hideme ">
      <a href=""><span>Nome amministrazione afferente</span></a>
      <div class="Header-languages ">
        <a href="#languages" data-menu-trigger="languages" class="Header-language u-border-none u-zindex-max u-inlineBlock">
      <span class="u-hiddenVisually">lingua attiva:</span>
      <span class="">ITA</span>
      <!-- <span class="u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock">Italiano</span> -->
      <span class="Icon Icon-expand u-padding-left-xs"></span>
     </a>
        <div id="languages" data-menu class="Dropdown-menu Header-language-other u-jsVisibilityHidden u-nojsDisplayNone">
          <span class="Icon-drop-down Dropdown-arrow u-color-white"></span>
          <ul>
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="en">English</span></a></li>
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="ar">عربي</span></a></li>
            <li><a href="#2" class="u-padding-r-all"><span lang="ch">中文网</span></a></li>
            <li><a href="#3" class="u-padding-r-all"><span lang="de">Deutsch</span></a></li>
            <li><a href="#8" class="u-padding-r-all"><span lang="es">Español</span></a></li>
            <li><a href="#4" class="u-padding-r-all"><span lang="fr">Français</span></a></li>
            <li><a href="#5" class="u-padding-r-all"><span lang="ja">日本語</span></a></li>
            <li><a href="#6" class="u-padding-r-all"><span lang="pt">Portuguese</span></a></li>
            <li><a href="#7" class="u-padding-r-all"><span lang="ru">НА РУССКОМ</span></a></li>
            <li><a href="#10" class="u-padding-r-all"><span lang="uk">УКРАЇНСЬКA</span></a></li>
            <li><a href="#9" class="u-padding-r-all"><span lang="tr">TÜRKÇE</span></a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="Header-navbar ">
    <div class="u-layout-wide Grid Grid--alignMiddle u-layoutCenter">
      <div class="Header-logo Grid-cell" aria-hidden="true">
        <a href="" tabindex="-1">
     <img src="//placehold.it/75x80" alt="">
    </a>
      </div>

      <div class="Header-title Grid-cell">
        <h1 class="Header-titleLink">
          <a href="/">
      Nome della Pubblica Amministrazione<br>
      <small>eventuale sottotitolo</small>
     </a>
        </h1>
      </div>

      <div class="Header-searchTrigger Grid-cell">
        <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-search " title="attiva il form di ricerca" aria-label="attiva il form di ricerca" aria-hidden="false">
    </button>
        <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-close u-hidden " title="disattiva il form di ricerca" aria-label="disattiva il form di ricerca" aria-hidden="true">
    </button>
      </div>

      <div class="Header-utils Grid-cell">
        <div class="Header-social Headroom-hideme">
          <p>Seguici su</p>
          <ul class="Header-socialIcons">
            <li><a href="" title="Facebook"><span class="Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
            <li><a href="" title="Twitter"><span class="Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
            <li><a href="" title="Youtube"><span class="Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="Header-search" id="header-search">
          <form class="Form">
            <div class="Form-field Form-field--withPlaceholder Grid u-background-white u-color-grey-30 u-borderRadius-s" role="search">
              <input class="Form-input Form-input--ultraLean Grid-cell u-sizeFill u-text-r-s u-color-black u-text-r-xs u-borderRadius-s" required id="cerca">
              <label class="Form-label u-color-grey-50 u-text-r-xxs" for="cerca">cerca nel sito</label>
              <button class="Grid-cell u-sizeFit Icon-search Icon--rotated u-color-grey-50 u-padding-all-s u-textWeight-700" title="Avvia la ricerca" aria-label="Avvia la ricerca">
 </button>
            </div>
          </form>

        </div>
      </div>

      <div class="Header-toggle Grid-cell">
        <a class="Hamburger-toggleContainer js-fr-offcanvas-open u-nojsDisplayInlineBlock u-lg-hidden u-md-hidden" href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">
     <span class="Hamburger-toggle" role="presentation"></span>
     <span class="Header-toggleText" role="presentation">Menu</span>
    </a>
      </div>

    </div>
  </div>
  <!-- Header-navbar -->

  <div class="Headroom-hideme u-textCenter u-hidden u-sm-hidden u-md-block u-lg-block">

    <nav class="Megamenu Megamenu--default js-megamenu " data-rel=".Offcanvas .Treeview"></nav>

  </div>

</header>

<section class="Offcanvas Offcanvas--right Offcanvas--modal js-fr-offcanvas u-jsVisibilityHidden u-nojsDisplayNone u-hiddenPrint" id="menu">
  <h2 class="u-hiddenVisually">Menu di navigazione</h2>
  <div class="Offcanvas-content u-background-white">
    <div class="Offcanvas-toggleContainer u-background-70 u-jsHidden">
      <a class="Hamburger-toggleContainer u-block u-color-white u-padding-bottom-xxl u-padding-left-s u-padding-top-xxl js-fr-offcanvas-close" aria-controls="menu" aria-label="esci dalla navigazione" title="esci dalla navigazione" href="#">
    <span class="Hamburger-toggle is-active" aria-hidden="true"></span>
   </a>
    </div>
    <nav>
      <ul class="Linklist Linklist--padded Treeview Treeview--default js-Treeview u-text-r-xs">
        <li><a href="#">Veritatis repellat modi</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Minus iusto et</a></li>
            <li><a href="#">Ut aliquam exercitationem</a></li>
            <li>
              <a href="#">Dolorem eligendi asperiores</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Itaque numquam porro</a></li>
                <li><a href="#">Qui aliquid ea</a>
                  <ul>
                    <li><a href="#">Qui aliquid ea</a></li>
                    <li><a href="#">Eligendi hic non</a></li>
                    <li><a href="#">At non cum</a></li>
                  </ul>
                </li>
                <li><a href="#">Possimus veniam molestiae</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">Porro veniam aut</a></li>
            <li><a href="#">Veritatis repellat modi</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">Possimus veniam molestiae</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Dolorem eligendi asperiores</a></li>
            <li><a href="#">Ut aliquam exercitationem</a></li>
            <li><a href="#">Minus iusto et</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Eligendi hic non</a></li>
                <li><a href="#">Qui aliquid ea</a></li>
                <li><a href="#">Itaque numquam porro</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">At non cum</a></li>
            <li><a href="#">Possimus veniam molestiae</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Porro veniam aut</a></li>
                <li><a href="#">Minus iusto et</a></li>
                <li><a href="#">Ut aliquam exercitationem</a></li>
                <li><a href="#">Dolorem eligendi asperiores</a></li>
                <li><a href="#">Itaque numquam porro</a></li>
                <li><a href="#">Qui aliquid ea</a></li>
                <li><a href="#">Eligendi hic non</a></li>
                <li><a href="#">At non cum</a></li>
                <li><a href="#">Possimus veniam molestiae</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">ut aliquam exercitationem</a></li>
        <li><a href="#">dolorem eligendi asperiores</a></li>
        <li data-megamenu-class="Megamenu-area">
          <a data-megamenu-class="Button u-border-none u-color-95 u-background-compl u-text-r-xxs" href="#">Accedi</a>
        </li>
      </ul>

    </nav>
  </div>
</section>

<div id="main">

  <section>
    <div class="Hero">
      <div class="Hero-content">
        <p class="u-padding-r-bottom u-padding-r-top u-text-r-xs">
          <a href="#" class="u-textClean u-color-60 u-text-h4"><span class="Dot u-background-60"></span>categoria</a>
        </p>
        <h2 class="u-text-h2"><a href="#" class="u-color-95 u-textClean">minus iusto et</a></h2>
        <p class="u-padding-r-bottom u-padding-r-top u-text-p u-margin-r-bottom">Culpa mollitia itaque mollitia iusto nesciunt aliquid magnam. Unde quisquam quo est labore temporibus sed quisquam consequatur. Molestias est repellat ut at aut cumque ipsam. Sint eligendi omnis laborum iure neque molestiae. Esse in ut
          et totam quo distinctio.</p>
        <a href="#news" class="js-scrollTo u-linkClean Button Button--info u-text-r-xs">ut aliquam exercitationem
    <span class="u-padding-r-left Icon Icon-expand"></span></a>
      </div>
      <a href="#servizi" class="Forward Forward--absolute js-scrollTo" aria-hidden="true">
   <span class="Icon Icon-expand"></span>
  </a>
    </div>
  </section>

  <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-text-r-xl u-layout-r-withGutter u-padding-r-top">

    <div class="Grid Grid--equalHeight Grid--withGutterM" id="servizi">

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-padding-r-bottom">
        <h2 class="u-text-h2"><a class="u-color-black u-textClean u-text-h2" href="">veritatis repellat modi</a></h2>
      </div>

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-sm-size1of2 u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom">
        <div class="u-sizeFull u-text-r-s u-color-70">
          <h3 class="u-border-bottom-m">
            <a href="#" class="u-block u-text-h3 u-textClean u-color-60">Titolo di esempio
    <!-- <span class="u-text-r-s Icon Icon-chevron-right"></span> -->
    </a></h3>
          <ul class="Linklist Prose u-text-r-xs">
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li>
              <a href="">Link di esempio <span class="Icon Icon-chevron-right"></span></a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-sm-size1of2 u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom">
        <div class="u-sizeFull u-text-r-s u-color-compl-80">
          <h3 class="u-border-bottom-m">
            <a href="#" class="u-block u-text-h3 u-textClean u-color-compl-80">Titolo di esempio
    <!-- <span class="u-text-r-s Icon Icon-chevron-right"></span> -->
    </a></h3>
          <ul class="Linklist Prose u-text-r-xs">
            <li><a href=""><span class="u-text-r-xs u-color-compl-80">Link di esempio</span></a></li>
            <li><a href=""><span class="u-text-r-xs u-color-compl-80">Link di esempio</span></a></li>
            <li><a href=""><span class="u-text-r-xs u-color-compl-80">Link di esempio</span></a></li>
            <li><a href=""><span class="u-text-r-xs u-color-compl-80">Link di esempio</span></a></li>
            <li>
              <a href=""><span class="u-text-r-xs u-color-compl-80">Link di esempio <span class="Icon Icon-chevron-right"></span></span></a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-sm-size1of2 u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom">
        <div class="u-sizeFull u-text-r-s u-color-70">
          <h3 class="u-border-bottom-m">
            <a href="#" class="u-block u-text-h3 u-textClean u-color-60">Titolo di esempio
    <!-- <span class="u-text-r-s Icon Icon-chevron-right"></span> -->
    </a></h3>
          <ul class="Linklist Prose u-text-r-xs">
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li><a href="">Link di esempio</a></li>
            <li>
              <a href="">Link di esempio <span class="Icon Icon-chevron-right"></span></a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>

    </div>

    <div class="Grid Grid--withGutter">
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3">
        <div class="Entrypoint-item u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 1</a></p>
        </div>
        <div class="Entrypoint-item u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h4 u-color-white" href="">Link in evidenza 2</a></p>
        </div>
      </div>
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex">
        <div class="Entrypoint-item u-sizeFill u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 3</a></p>
        </div>
      </div>
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex">
        <div class="Entrypoint-item u-sizeFill u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 4</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <a href="#news" class="Forward Forward--floating js-scrollTo u-color-70" aria-hidden="true">
  <span class="Icon Icon-expand"></span>
</a>

  </div>

  <div class=" u-background-compl-10 u-layout-centerContent u-padding-r-top">

    <section class="u-layout-wide u-layout-r-withGutter u-text-r-s u-padding-r-top u-padding-r-bottom">

      <h2 id="news" class="u-layout-centerLeft u-text-r-s">
        <a class="u-color-50 u-textClean u-text-h3 " href="">veritatis repellat modi</a>
      </h2>

      <div class="Grid Grid--withGutterM">

        <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex u-margin-r-bottom u-flexJustifyCenter">
          <div class="u-nbfc u-borderShadow-xxs u-borderRadius-m u-color-grey-30 u-background-white">
            <img src="//placehold.it/400x220" class="u-sizeFull" alt="ut aliquam exercitationem" />
            <div class="u-text-r-l u-padding-r-all u-layout-prose">
              <p class="u-text-h6 u-margin-bottom-l"><a class="u-color-50 u-textClean" href="">minus iusto et</a></p>
              <h3 class="u-text-h4 u-margin-r-bottom"><a class="u-text-r-m u-color-black u-textWeight-400 u-textClean" href="">Velit voluptatem expedita molestiae veritatis consectetur tempora.</a></h3>
              <p class="u-text-p u-textSecondary">Culpa mollitia itaque mollitia iusto nesciunt aliquid magnam. Unde quisquam quo est labore temporibus sed quisquam consequatur. Molestias est repellat ut at aut cumque ipsam. Sint eligendi omnis laborum iure neque molestiae.
                Esse in ut et totam quo distinctio.</p>
            </div>
          </div>

        </div>

        <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex u-margin-r-bottom u-flexJustifyCenter">
          <div class="u-nbfc u-borderShadow-xxs u-borderRadius-m u-color-grey-30 u-background-white">
            <img src="//placehold.it/400x220" class="u-sizeFull" alt="ut aliquam exercitationem" />
            <div class="u-text-r-l u-padding-r-all u-layout-prose">
              <p class="u-text-h6 u-margin-bottom-l"><a class="u-color-50 u-textClean" href="">minus iusto et</a></p>
              <h3 class="u-text-h4 u-margin-r-bottom"><a class="u-text-r-m u-color-black u-textWeight-400 u-textClean" href="">Velit voluptatem expedita molestiae veritatis consectetur tempora.</a></h3>
              <p class="u-text-p u-textSecondary">Culpa mollitia itaque mollitia iusto nesciunt aliquid magnam. Unde quisquam quo est labore temporibus sed quisquam consequatur. Molestias est repellat ut at aut cumque ipsam. Sint eligendi omnis laborum iure neque molestiae.
                Esse in ut et totam quo distinctio.</p>
            </div>
          </div>

        </div>

        <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex u-margin-r-bottom u-flexJustifyCenter">
          <div class="u-nbfc u-borderShadow-xxs u-borderRadius-m u-color-grey-30 u-background-white">
            <img src="//placehold.it/400x220" class="u-sizeFull" alt="ut aliquam exercitationem" />
            <div class="u-text-r-l u-padding-r-all u-layout-prose">
              <p class="u-text-h6 u-margin-bottom-l"><a class="u-color-50 u-textClean" href="">minus iusto et</a></p>
              <h3 class="u-text-h4 u-margin-r-bottom"><a class="u-text-r-m u-color-black u-textWeight-400 u-textClean" href="">Velit voluptatem expedita molestiae veritatis consectetur tempora.</a></h3>
              <p class="u-text-p u-textSecondary">Culpa mollitia itaque mollitia iusto nesciunt aliquid magnam. Unde quisquam quo est labore temporibus sed quisquam consequatur. Molestias est repellat ut at aut cumque ipsam. Sint eligendi omnis laborum iure neque molestiae.
                Esse in ut et totam quo distinctio.</p>
            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

      <p class="u-textCenter u-text-md-right u-text-lg-right u-margin-r-top">
        <a href="#" class="u-color-50 u-textClean u-text-h4">
    tutti i contenuti <span class="Icon Icon-chevron-right"></a>
      </p>

    </section>

    <a href="#utilita" class="Forward Forward--floating js-scrollTo" aria-hidden="true">
  <span class="Icon Icon-expand u-color-grey-40"></span>
 </a>

  </div>

  <div class="u-background-white u-color-black u-text-xxl u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter" id="utilita">
      <section class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
        <h2 class="u-text-h3 u-layout-centerLeft">veritatis repellat modi</h2>
        <ul class="Grid Grid--withGutter">

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">lead 1</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">lead 2</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">lead 3</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">lead 4</a>
          </li>

        </ul>
      </section>

    </div>
  </div>

  <div class="u-background-95 u-hiddenPrint">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
      <footer class="Footer u-background-95">

        <div class="u-cf">
          <img class="Footer-logo" src="//placehold.it/75x80?text=placeholder" alt="">
          <p class="Footer-siteName">
            Nome della pubblica amministrazione
          </p>
        </div>

        <div class="Grid Grid--withGutter">

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 1</h2>
            <ul>
              <li><a href="">ut aliquam exercitationem</a></li>
              <li><a href="">dolorem eligendi asperiores</a></li>
              <li><a href="">itaque numquam porro</a></li>
              <li><a href="">qui aliquid ea</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 2</h2>
            <ul>
              <li><a href="">ut aliquam exercitationem</a></li>
              <li><a href="">dolorem eligendi asperiores</a></li>
              <li><a href="">itaque numquam porro</a></li>
              <li><a href="">qui aliquid ea</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 3</h2>
            <ul>
              <li><a href="">ut aliquam exercitationem</a></li>
              <li><a href="">dolorem eligendi asperiores</a></li>
              <li><a href="">itaque numquam porro</a></li>
              <li><a href="">qui aliquid ea</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 4</h2>
            <ul>
              <li><a href="">ut aliquam exercitationem</a></li>
              <li><a href="">dolorem eligendi asperiores</a></li>
              <li><a href="">itaque numquam porro</a></li>
              <li><a href="">qui aliquid ea</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via minus iusto et<br>
     minus iusto et<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via ut aliquam exercitationem<br>
     ut aliquam exercitationem<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Indirizzo PEC</h3>
              <p><a href="">indirizzo.pec@gov.it</a></p>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Seguici su</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <ul class="Footer-socialIcons">
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>

        </div>

        <ul class="Footer-links u-cf">
          <li><a href="" title="Privacy policy">Privacy</a></li>
          <li><a href="" title="Note legali">Note legali</a></li>
          <li><a href="" title="Contatti">Contatti</a></li>
          <li><a href="" title="veritatis repellat modi">veritatis repellat modi</a></li>
          <li>minus iusto et</li>
        </ul>

      </footer>

    </div>
  </div>

  <a href="#" title="torna all'inizio del contenuto" class="ScrollTop js-scrollTop js-scrollTo">
 <i class="ScrollTop-icon Icon-collapse" aria-hidden="true"></i>
 <span class="u-hiddenVisually">torna all'inizio del contenuto</span>
</a>

</div>

Pagina di esempio per il sito di un comune

In questo template sono inclusi alcuni componenti di esempio per la creazione della homepage del sito di un comune. Il dettaglio dei componenti utilizzati è visibile alla tab “info” di questa stessa pagina.

Per la gestione dei contenuti e architettura dell’informazione, si rimanda alle linee guida di content design.