<div id="cookie-bar" class="CookieBar js-CookieBar u-background-95 u-padding-r-all" aria-hidden="true">
  <p class="u-color-white u-text-r-xs u-lineHeight-m u-padding-r-bottom">Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
    <br>Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.<br>
  </p>
  <p>
    <button class="Button Button--default u-text-r-xxs js-cookieBarAccept u-inlineBlock u-margin-r-all">Accetto</button>
    <a href="" class="u-text-r-xs u-color-teal-50">Privacy policy</a>
  </p>
</div>

<ul class="Skiplinks js-fr-bypasslinks u-hiddenPrint">
  <li><a href="#main">Vai al Contenuto</a></li>
  <li><a class="js-fr-offcanvas-open" href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">Vai alla navigazione del sito</a></li>
</ul>

<header class="Header Headroom--fixed js-Headroom u-hiddenPrint">

  <div class="Header-banner">
    <div class="Header-owner Headroom-hideme">
      <a href=""><span>Nome amministrazione afferente</span></a>
      <div class="Header-languages">
        <a class="Header-language is-active u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock" href="" title="sito in italiano">
          <abbr title="Italiano">ITA</abbr>
        </a>
        <a class="Header-language u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock" href="" title="website in english" lang="en">
          <abbr title="English">ENG</abbr>
        </a>
        <a href="#languages" data-menu-trigger="languages" class="Header-language u-border-none u-zindex-max is-active u-inlineBlock">
          <span class="u-hiddenVisually">lingua attiva:</span>
          <span class="u-md-hidden u-lg-hidden">ITA</span>
          <span class="Icon Icon-expand u-padding-left-xs u-md-hidden u-lg-hidden"></span>
          <span class="Icon Icon-more-actions u-padding-left-xxs u-padding-right-xxs u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock"></span>
        </a>
        <div id="languages" data-menu class="Dropdown-menu Header-language-other u-jsDisplayNone u-nojsDisplayNone">
          <ul class="Linklist">
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="en">English</span></a></li>
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="ar">عربي</span></a></li>
            <li><a href="#2" class="u-padding-r-all"><span lang="ch">中文网</span></a></li>
            <li><a href="#3" class="u-padding-r-all"><span lang="de">Deutsch</span></a></li>
            <li><a href="#8" class="u-padding-r-all"><span lang="es">Español</span></a></li>
            <li><a href="#4" class="u-padding-r-all"><span lang="fr">Français</span></a></li>
            <li><a href="#5" class="u-padding-r-all"><span lang="ja">日本語</span></a></li>
            <li><a href="#6" class="u-padding-r-all"><span lang="pt">Portuguese</span></a></li>
            <li><a href="#7" class="u-padding-r-all"><span lang="ru">НА РУССКОМ</span></a></li>
            <li><a href="#10" class="u-padding-r-all"><span lang="uk">УКРАЇНСЬКA</span></a></li>
            <li><a href="#9" class="u-padding-r-all"><span lang="tr">TÜRKÇE</span></a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="Header-navbar Grid Grid--alignMiddle">
    <div class="Header-toggle Grid-cell">
      <a class="Hamburger-toggleContainer js-fr-offcanvas-open u-nojsDisplayInlineBlock
    " href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">
        <span class="Hamburger-toggle" role="presentation"></span>
        <span class="Header-toggleText" role="presentation">Menu</span>
      </a>
    </div>

    <div class="Header-logo Grid-cell" aria-hidden="true">
      <a href="" tabindex="-1">
        <img src="//placehold.it/75x80" alt="">
      </a>
    </div>

    <div class="Header-title Grid-cell">
      <h1 class="Header-titleLink">
        <a href="/">
     Nome della Pubblica Amministrazione<br>
     <small>eventuale sottotitolo</small>
    </a>
      </h1>
    </div>

    <div class="Header-searchTrigger Grid-cell">
      <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-search" title="attiva il form di ricerca" aria-label="attiva il form di ricerca" aria-hidden="false">
   </button>
      <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-close u-hidden" title="disattiva il form di ricerca" aria-label="disattiva il form di ricerca" aria-hidden="true">
   </button>
    </div>

    <div class="Header-utils Grid-cell">
      <div class="Header-social Headroom-hideme">
        <p>Seguici su:</p>
        <ul class="Header-socialIcons">
          <li><a href="" title="Facebook"><span class="Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
          <li><a href="" title="Twitter"><span class="Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
          <li><a href="" title="Youtube"><span class="Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="Header-search" id="header-search">
        <form class="Form">
          <div class="Form-field Form-field--withPlaceholder Grid" role="search">
            <input class="Form-input Grid-cell u-sizeFill u-text-r-s" required id="cerca">
            <label class="Form-label" for="cerca">Cerca...</label>
            <button class="Grid-cell u-sizeFit Icon-search u-background-60 u-color-white u-padding-all-s u-textWeight-700" title="Avvia la ricerca" aria-label="Avvia la ricerca">
  </button>
          </div>
        </form>

      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Header-navbar -->

  <div class="Headroom-hideme u-textCenter u-hidden u-sm-hidden u-md-block u-lg-block">

    <nav class="Megamenu Megamenu--default">
      <ul class="Megamenu-list">

        <li class="Megamenu-item"><a href="">Quae qui et</a></li>
        <li class="Megamenu-item"><a href="">Laborum neque nemo</a></li>
        <li class="Megamenu-item"><a href="">Qui nemo aut</a></li>

      </ul>
    </nav>

  </div>

</header>

<section class="Offcanvas Offcanvas--left Offcanvas--modal js-fr-offcanvas u-jsVisibilityHidden u-nojsDisplayNone u-hiddenPrint" id="menu">
  <h2 class="u-hiddenVisually">Menu di navigazione</h2>
  <div class="Offcanvas-content u-background-white">
    <div class="Offcanvas-toggleContainer u-background-70 u-jsHidden">
      <a class="Hamburger-toggleContainer u-block u-color-white u-padding-bottom-xxl u-padding-left-s u-padding-top-xxl js-fr-offcanvas-close" aria-controls="menu" aria-label="esci dalla navigazione" title="esci dalla navigazione" href="#">
        <span class="Hamburger-toggle is-active" aria-hidden="true"></span>
      </a>
    </div>
    <nav>
      <ul class="Linklist Linklist--padded Treeview Treeview--default js-Treeview u-text-r-xs">
        <li><a href="https://example.com">Est sunt est</a>
          <ul>
            <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
            <li>
              <a href="https://example.com">Qui nemo aut</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a>
                  <ul>
                    <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                    <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                    <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
                  </ul>
                </li>
                <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="https://example.com">Ut voluptas voluptas</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Est sunt est</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a>
          <ul>
            <li><a href="https://example.com">Qui nemo aut</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Ut voluptas voluptas</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Qui nemo aut</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li data-megamenu-class="Megamenu-area">
          <a data-megamenu-class="Button u-border-none u-color-95 u-background-compl u-text-r-xxs" href="https://example.com">Accedi</a>
        </li>
      </ul>

    </nav>
  </div>
</section>

<div id="main">

  <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-text-r-l u-padding-r-top u-margin-r-bottom u-layout-r-withGutter">
    <section class="Grid">

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of2 u-lg-size1of2 u-text-r-s u-padding-r-all">
        <div class="Grid Grid--fit u-margin-r-bottom">
          <p class="Grid-cell">
            <span class="Dot u-background-50"></span>
            <strong><a class="u-textClean u-text-r-xs" href="">La categoria</a></strong>
          </p>
          <p class="Grid-cell u-textSecondary">
            12 Dicembre 2012
          </p>
        </div>
        <div class="u-text-r-l u-layout-prose">
          <h2 class="u-text-h2 u-margin-r-bottom">
            <a class="u-text-h2 u-textClean u-color-black" href="">
     Quae qui et
    </a>
          </h2>
          <p class="u-textSecondary u-lineHeight-l">
            Fugiat aut eaque molestias. Ullam doloribus rerum. Porro fugit voluptas. Et tenetur modi molestiae.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of2 u-lg-size1of2 u-text-r-s u-padding-r-all">
        <img src="//placehold.it/680x480?text=placeholder" class="u-sizeFull" alt="..." />
      </div>

    </section>

  </div>

  <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-padding-r-bottom u-margin-r-bottom u-layout-r-withGutter">
    <div class="Grid Grid--withGutter">
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3">
        <div class="Entrypoint-item u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 1</a></p>
        </div>
        <div class="Entrypoint-item u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h4 u-color-white" href="">Link in evidenza 2</a></p>
        </div>
      </div>
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex">
        <div class="Entrypoint-item u-sizeFill u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 3</a></p>
        </div>
      </div>
      <div class="Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-flex">
        <div class="Entrypoint-item u-sizeFill u-background-50">
          <p><a class="u-textClean u-text-h3 u-color-white" href="">Link in evidenza 4</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="u-background-grey-20 u-text-r-xxl u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
      <div class="u-layout-centerContent u-background-grey-20 u-padding-r-bottom">
        <section class="u-layout-wide">
          <h2 class="u-padding-r-bottom u-padding-r-top u-text-r-l">Quae qui et</h2>

          <div class="Grid Grid--withGutter">

            <div class="Grid-cell Card u-md-size3of4 u-lg-size3of4">

              <div class="Grid u-layout-centerContent">
                <div class="Grid-cell u-sizeFit">
                  <img src="//placehold.it/330x330?text=placeholder" class="u-sizeFit" alt="..." />
                </div>
                <div class="Grid-cell u-md-sizeFill u-lg-sizeFill u-padding-r-left">
                  <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                    <p class="u-padding-r-bottom">
                      <span class="Dot u-background-70"></span>
                      <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                      <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                    </p>
                    <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Fugiat aut eaque molestias.
  </a>
                    </h3>
                    <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                      Atque libero perspiciatis hic. Aliquid ab minima libero excepturi minima qui. Ratione labore molestias veritatis aut voluptatibus nihil voluptatibus porro et. Eos et temporibus doloremque omnis expedita aut hic enim. Vero ut voluptatem exercitationem
                      odit voluptas ut aut.
                    </p>
                  </div>

                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4 u-padding-r-left">
              <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                <p class="u-padding-r-bottom">
                  <span class="Dot u-background-70"></span>
                  <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                  <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                </p>
                <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Eaque porro quisquam.
  </a>
                </h3>
                <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                  Voluptatem dolore dolores quo. Exercitationem quos sint repellat qui repellendus beatae expedita nobis illo. Enim unde non voluptatem voluptate ipsum consequuntur aspernatur. Eos aliquid et eum cum nihil. Voluptatum qui est dignissimos vel sed et. Doloribus
                  in quis at sapiente omnis et earum delectus excepturi.
                </p>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4 u-padding-r-left">
              <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                <p class="u-padding-r-bottom">
                  <span class="Dot u-background-70"></span>
                  <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                  <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                </p>
                <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Eaque porro quisquam.
  </a>
                </h3>
                <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                  Voluptate quibusdam voluptas. Cupiditate et at. Pariatur magnam similique eaque iste deleniti asperiores eum. Voluptatum odit veritatis. Beatae molestiae optio.
                </p>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4 u-padding-r-left">
              <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                <p class="u-padding-r-bottom">
                  <span class="Dot u-background-70"></span>
                  <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                  <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                </p>
                <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Eaque porro quisquam.
  </a>
                </h3>
                <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                  Nihil culpa sint repudiandae aliquam reiciendis. Possimus saepe autem. Perferendis facere voluptatem ratione alias sint. Id aliquid sint doloremque. Aperiam quia alias consequatur animi quaerat et aut maxime iste. Ut perspiciatis necessitatibus quam iste
                  ut.
                </p>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4 u-padding-r-left">
              <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                <p class="u-padding-r-bottom">
                  <span class="Dot u-background-70"></span>
                  <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                  <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                </p>
                <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Eaque porro quisquam.
  </a>
                </h3>
                <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                  Quia eligendi necessitatibus qui ipsa et aliquam. Natus voluptatibus neque. Error natus explicabo quo dolores. Dolore beatae id fuga in quia ullam vel est voluptatem. Repudiandae iste esse nemo earum nihil similique est qui veniam. Veniam vel natus perspiciatis
                  nisi repellendus magnam.
                </p>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4 u-padding-r-left">
              <div class="u-color-grey-30 u-border-top-xxs u-padding-right-xxl u-padding-r-all">
                <p class="u-padding-r-bottom">
                  <span class="Dot u-background-70"></span>
                  <a class="u-textClean u-textWeight-700 u-text-r-xs u-color-50" href="#">categoria</a>
                  <span class="u-text-r-xxs u-textSecondary u-textWeight-400 u-lineHeight-xl u-cf">12 Maggio 2016</span>
                </p>
                <h3 class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom"><a class="u-text-h4 u-textClean u-color-black" href="">
  Eaque porro quisquam.
  </a>
                </h3>
                <p class="u-lineHeight-l u-text-r-xs u-textSecondary u-padding-r-right">
                  In qui odio est molestiae et et quia necessitatibus soluta. Occaecati et voluptate ea consequatur dolorum. Blanditiis adipisci quaerat fugit et facere aspernatur pariatur quod nemo. Et est corrupti voluptatum velit ut amet dolores asperiores.
                </p>
              </div>

            </div>

          </div>

          <p class="u-textCenter u-text-md-right u-text-lg-right u-padding-r-top">
            <a href="#" class="u-color-50 u-textClean u-text-h4">
     tutti i contenuti <span class="Icon Icon-chevron-right"></a>
          </p>

        </section>
      </div>

    </div>
  </div>

  <div class="u-background-70 u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
    <div class="u-layout-centerContent u-background-70 u-padding-r-all">
      <section class="u-layout-medium">
        <div class="Grid">
          <div class="Grid-cell u-layout-centerLeft">
            <h2 class="u-text-r-l"><a class="u-color-white" href="">Twitter @amministrazione</a></h2>
          </div>
        </div>
        <div class="u-text-r-xxl u-padding-r-top">
          <div class="Grid Grid--withGutter">

            <div class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom u-layout-matchHeight u-padding-r-all">
              <div class="Card Card--round u-color-grey-30 u-background-white">
                <section class="Card-content u-padding-r-all">
                  <div class="Card-text">
                    <p class="u-color-50 u-text-r-xxs">nome account</p>
                    <p class="u-textSecondary u-text-r-xxs">10 Luglio 2016</p>
                  </div>
                  <h3 class="Card-titleLink u-padding-r-bottom">
                    Quasi tempora occaecati eum dolorem modi enim maiores et. Autem et magnam eos non qui ut dignissimos. Sit consequatur dolores voluptas nobis omnis consequatur. Quaerat explicabo autem quod dolores. Ab dolorem praesentium. Quo minus doloribus ipsam officiifalse
                  </h3>
                  <p>
                    <a title="visualizza su twitter" class="u-color-50 u-textClean u-text-xl" href="http://twitter.com">
                      <span class="Icon-twitter" aria-hidden="true"></span>
                      <span class="u-hiddenVisually">visualizza su twitter</span>
                    </a>
                  </p>
                </section>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom u-layout-matchHeight u-padding-r-all">
              <div class="Card Card--round u-color-grey-30 u-background-white">
                <section class="Card-content u-padding-r-all">
                  <div class="Card-text">
                    <p class="u-color-50 u-text-r-xxs">nome account</p>
                    <p class="u-textSecondary u-text-r-xxs">10 Luglio 2016</p>
                  </div>
                  <h3 class="Card-titleLink u-padding-r-bottom">
                    Voluptatem dolore dolores quo. Exercitationem quos sint repellat qui repellendus beatae expedita nobis illo. Enim unde non voluptatem voluptate ipsum consequuntur aspernatur. Eos aliquid et eum cum nihil. Voluptatum qui est dignissimos vel sed et. Doloribfalse
                  </h3>
                  <p>
                    <a title="visualizza su twitter" class="u-color-50 u-textClean u-text-xl" href="http://twitter.com">
                      <span class="Icon-twitter" aria-hidden="true"></span>
                      <span class="u-hiddenVisually">visualizza su twitter</span>
                    </a>
                  </p>
                </section>
              </div>

            </div>

            <div class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of3 u-lg-size1of3 u-margin-r-bottom u-layout-matchHeight u-padding-r-all">
              <div class="Card Card--round u-color-grey-30 u-background-white">
                <section class="Card-content u-padding-r-all">
                  <div class="Card-text">
                    <p class="u-color-50 u-text-r-xxs">nome account</p>
                    <p class="u-textSecondary u-text-r-xxs">10 Luglio 2016</p>
                  </div>
                  <h3 class="Card-titleLink u-padding-r-bottom">
                    Voluptate quibusdam voluptas. Cupiditate et at. Pariatur magnam similique eaque iste deleniti asperiores eum. Voluptatum odit veritatis. Beatae molestiae optio.
                  </h3>
                  <p>
                    <a title="visualizza su twitter" class="u-color-50 u-textClean u-text-xl" href="http://twitter.com">
                      <span class="Icon-twitter" aria-hidden="true"></span>
                      <span class="u-hiddenVisually">visualizza su twitter</span>
                    </a>
                  </p>
                </section>
              </div>

            </div>

          </div>
        </div>
      </section>
    </div>

  </div>

  <div class="u-background-grey-60 u-padding-r-top u-padding-r-bottom u-text-r-xxl">
    <section class="u-background-grey-60 u-padding-r-all">
      <div class="u-layout-medium u-layoutCenter">

        <div class="Grid">
          <h2 id="carousel-heading" class="Grid-cell u-text-h2 u-color-white u-layout-centerLeft">Gallerie</h2>

          <!-- <next / prev buttons> -->
          <div class="Grid-cell u-layout-centerRight">
            <button class="owl-prev u-padding-bottom-xl u-padding-right-xxl u-text-r-xl u-color-teal-50" aria-controls="carousel-1">
      <span class="u-hiddenVisually">Vai alla slide precedente</span>
      <span class="u-alignMiddle Icon Icon-arrow-left" role="presentation"></span>
    </button>
            <button class="owl-next u-padding-bottom-xl u-padding-left u-text-r-xl u-color-teal-50" aria-controls="carousel-1">
     <span class="u-hiddenVisually">Vai alla slide successiva</span>
     <span class="u-alignMiddle Icon Icon-arrow-right" role="presentation"></span>
    </button>
            <p class="u-hiddenVisually">È possibile navigare le slide utilizzando i tasti freccia</p>
          </div>
          <!-- </next / prev buttons> -->
        </div>

        <div class="owl-carousel owl-theme" role="region" id="carousel-1">

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-1" aria-labelledby="desc-1" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=1" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-1" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Fugiat aut eaque molestias.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-2" aria-labelledby="desc-2" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=2" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-2" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Ullam doloribus rerum.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-3" aria-labelledby="desc-3" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=3" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-3" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Porro fugit voluptas.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-4" aria-labelledby="desc-4" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=4" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-4" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Et tenetur modi molestiae.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-5" aria-labelledby="desc-5" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=5" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-5" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Commodi nulla sed rerum dolorem qui.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-6" aria-labelledby="desc-6" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=6" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-6" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Quia vel deleniti laboriosam.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

          <div class="Carousel-item">
            <div class="u-color-grey-30">
              <figure>
                <a href="#img-7" aria-labelledby="desc-7" class="u-block u-padding-all-xxs">
                  <img src="//placehold.it/370x205?text=7" class="u-sizeFull" alt="" />
                </a>
                <figcaption class="u-padding-r-top">
                  <p class="u-color-teal-50 u-text-r-xxs u-textWeight-700 u-padding-bottom-s">Foto</p>
                  <div class="Grid">
                    <span class="Grid-cell u-sizeFit Icon-camera u-color-white u-floatLeft u-text-r-l" aria-hidden="true"></span>
                    <h3 id="desc-7" class="Grid-cell u-sizeFill u-padding-left-s u-lineHeight-l u-color-white u-text-r-xs u-textWeight-700">
                      Omnis temporibus ex autem nihil distinctio vitae.
                    </h3>
                  </div>
                </figcaption>
              </figure>
            </div>

          </div>

        </div>
        <p class="u-padding-r-top u-text-r-xl">
          <a href="" class="u-layout-centerLeft u-padding-r-top u-text-h4 u-textWeight-700 u-color-teal-50">Vedi tutte le gallerie</a>
        </p>
      </div>
    </section>

  </div>

  <div class="u-background-grey-20 u-background-grey-20 u-color-black u-text-xxl u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
      <section class="u-padding-r-top u-padding-r-bottom">
        <h2 class="u-text-h3 u-layout-centerLeft">Utilità</h2>
        <ul class="Grid Grid--withGutter">

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">Amministrazione trasparente</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">Albo pretorio</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">Bandi e concorsi</a>
          </li>

          <li class="Grid-cell u-sizeFull u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <a class="Leads-link u-color-black" href="">Accesso civico</a>
          </li>

        </ul>
      </section>

    </div>
  </div>

  <div class="u-background-grey-80 u-hiddenPrint">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
      <footer class="Footer">

        <div class="u-cf">
          <img class="Footer-logo" src="//placehold.it/75x80?text=placeholder" alt="">
          <p class="Footer-siteName">
            Nome della pubblica amministrazione
          </p>
        </div>

        <div class="Grid Grid--withGutter">

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 1</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 2</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 3</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 4</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via quae qui et<br>
     quae qui et<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via laborum neque nemo<br>
     laborum neque nemo<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Indirizzo PEC</h3>
              <p><a href="">indirizzo.pec@gov.it</a></p>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Seguici su</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <ul class="Footer-socialIcons">
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>

        </div>

        <ul class="Footer-links u-cf">
          <li><a href="" title="Privacy policy">Privacy</a></li>
          <li><a href="" title="Note legali">Note legali</a></li>
          <li><a href="" title="Dati monitoraggio sito">Contatti</a></li>
        </ul>

      </footer>

    </div>
  </div>

  <a href="#" title="torna all'inizio del contenuto" class="ScrollTop js-scrollTop js-scrollTo">
    <i class="ScrollTop-icon Icon-collapse" aria-hidden="true"></i>
    <span class="u-hiddenVisually">torna all'inizio del contenuto</span>
  </a>

</div>

There are no notes for this item.