<div id="cookie-bar" class="CookieBar js-CookieBar u-background-95 u-padding-r-all" aria-hidden="true">
  <p class="u-color-white u-text-r-xs u-lineHeight-m u-padding-r-bottom">Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
    <br>Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.<br>
  </p>
  <p>
    <button class="Button Button--default u-text-r-xxs js-cookieBarAccept u-inlineBlock u-margin-r-all">Accetto</button>
    <a href="" class="u-text-r-xs u-color-teal-50">Privacy policy</a>
  </p>
</div>

<ul class="Skiplinks js-fr-bypasslinks u-hiddenPrint">
  <li><a href="#main">Vai al Contenuto</a></li>
  <li><a class="js-fr-offcanvas-open" href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">Vai alla navigazione del sito</a></li>
</ul>

<header class="Header Headroom--fixed js-Headroom u-hiddenPrint">

  <div class="Header-banner">
    <div class="Header-owner Headroom-hideme">
      <a href=""><span>Nome amministrazione afferente</span></a>
      <div class="Header-languages">
        <a class="Header-language is-active u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock" href="" title="sito in italiano">
          <abbr title="Italiano">ITA</abbr>
        </a>
        <a class="Header-language u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock" href="" title="website in english" lang="en">
          <abbr title="English">ENG</abbr>
        </a>
        <a href="#languages" data-menu-trigger="languages" class="Header-language u-border-none u-zindex-max is-active u-inlineBlock">
          <span class="u-hiddenVisually">lingua attiva:</span>
          <span class="u-md-hidden u-lg-hidden">ITA</span>
          <span class="Icon Icon-expand u-padding-left-xs u-md-hidden u-lg-hidden"></span>
          <span class="Icon Icon-more-actions u-padding-left-xxs u-padding-right-xxs u-hidden u-md-inlineBlock u-lg-inlineBlock"></span>
        </a>
        <div id="languages" data-menu class="Dropdown-menu Header-language-other u-jsDisplayNone u-nojsDisplayNone">
          <ul class="Linklist">
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="en">English</span></a></li>
            <li><a href="#1" class="u-padding-r-all"><span lang="ar">عربي</span></a></li>
            <li><a href="#2" class="u-padding-r-all"><span lang="ch">中文网</span></a></li>
            <li><a href="#3" class="u-padding-r-all"><span lang="de">Deutsch</span></a></li>
            <li><a href="#8" class="u-padding-r-all"><span lang="es">Español</span></a></li>
            <li><a href="#4" class="u-padding-r-all"><span lang="fr">Français</span></a></li>
            <li><a href="#5" class="u-padding-r-all"><span lang="ja">日本語</span></a></li>
            <li><a href="#6" class="u-padding-r-all"><span lang="pt">Portuguese</span></a></li>
            <li><a href="#7" class="u-padding-r-all"><span lang="ru">НА РУССКОМ</span></a></li>
            <li><a href="#10" class="u-padding-r-all"><span lang="uk">УКРАЇНСЬКA</span></a></li>
            <li><a href="#9" class="u-padding-r-all"><span lang="tr">TÜRKÇE</span></a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="Header-navbar Grid Grid--alignMiddle">
    <div class="Header-toggle Grid-cell">
      <a class="Hamburger-toggleContainer js-fr-offcanvas-open u-nojsDisplayInlineBlock
    " href="#menu" aria-controls="menu" aria-label="accedi al menu" title="accedi al menu">
        <span class="Hamburger-toggle" role="presentation"></span>
        <span class="Header-toggleText" role="presentation">Menu</span>
      </a>
    </div>

    <div class="Header-logo Grid-cell" aria-hidden="true">
      <a href="" tabindex="-1">
        <img src="//placehold.it/75x80" alt="">
      </a>
    </div>

    <div class="Header-title Grid-cell">
      <h1 class="Header-titleLink">
        <a href="/">
     Nome della Pubblica Amministrazione<br>
     <small>eventuale sottotitolo</small>
    </a>
      </h1>
    </div>

    <div class="Header-searchTrigger Grid-cell">
      <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-search" title="attiva il form di ricerca" aria-label="attiva il form di ricerca" aria-hidden="false">
   </button>
      <button aria-controls="header-search" class="js-Header-search-trigger Icon Icon-close u-hidden" title="disattiva il form di ricerca" aria-label="disattiva il form di ricerca" aria-hidden="true">
   </button>
    </div>

    <div class="Header-utils Grid-cell">
      <div class="Header-social Headroom-hideme">
        <p>Seguici su:</p>
        <ul class="Header-socialIcons">
          <li><a href="" title="Facebook"><span class="Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
          <li><a href="" title="Twitter"><span class="Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
          <li><a href="" title="Youtube"><span class="Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="Header-search" id="header-search">
        <form class="Form">
          <div class="Form-field Form-field--withPlaceholder Grid" role="search">
            <input class="Form-input Grid-cell u-sizeFill u-text-r-s" required id="cerca">
            <label class="Form-label" for="cerca">Cerca...</label>
            <button class="Grid-cell u-sizeFit Icon-search u-background-60 u-color-white u-padding-all-s u-textWeight-700" title="Avvia la ricerca" aria-label="Avvia la ricerca">
  </button>
          </div>
        </form>

      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Header-navbar -->

</header>

<section class="Offcanvas Offcanvas--left Offcanvas--modal js-fr-offcanvas u-jsVisibilityHidden u-nojsDisplayNone u-hiddenPrint" id="menu">
  <h2 class="u-hiddenVisually">Menu di navigazione</h2>
  <div class="Offcanvas-content u-background-white">
    <div class="Offcanvas-toggleContainer u-background-70 u-jsHidden">
      <a class="Hamburger-toggleContainer u-block u-color-white u-padding-bottom-xxl u-padding-left-s u-padding-top-xxl js-fr-offcanvas-close" aria-controls="menu" aria-label="esci dalla navigazione" title="esci dalla navigazione" href="#">
        <span class="Hamburger-toggle is-active" aria-hidden="true"></span>
      </a>
    </div>
    <nav>
      <ul class="Linklist Linklist--padded Treeview Treeview--default js-Treeview u-text-r-xs">
        <li><a href="https://example.com">Est sunt est</a>
          <ul>
            <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
            <li>
              <a href="https://example.com">Qui nemo aut</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a>
                  <ul>
                    <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                    <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                    <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
                  </ul>
                </li>
                <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="https://example.com">Ut voluptas voluptas</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Est sunt est</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a>
          <ul>
            <li><a href="https://example.com">Qui nemo aut</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
            <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a>
              <ul>
                <li><a href="https://example.com">Ut voluptas voluptas</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quae qui et</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Laborum neque nemo</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Qui nemo aut</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quo provident sint</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Quisquam ea numquam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Modi consequatur aperiam</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Sit non voluptatem</a></li>
                <li><a href="https://example.com">Nihil officia hic</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li data-megamenu-class="Megamenu-area">
          <a data-megamenu-class="Button u-border-none u-color-95 u-background-compl u-text-r-xxs" href="https://example.com">Accedi</a>
        </li>
      </ul>

    </nav>
  </div>
</section>

<div id="main" role="main">

  <div class="Grid">
    <div class="Grid-cell Grid-cell--center u-size10of12 u-sm-size8of12 u-md-size5of12 u-lg-size4of12">
      <div class="ErrorPage u-textCenter u-text-xxs u-text-md-xs u-text-lg-s">
        <h1 class="ErrorPage-title">404</h1>
        <h2 class="ErrorPage-subtitle">Pagina non trovata</h2>
        <p class="Prose u-margin-r-all">Oops! La pagina che cerchi non è stata trovata, <a href="javascript:history.back();" title="Torna alla pagina precedente">torna indietro</a> o utilizza il menu per continuare la navigazione.</p>
        <a class="Button Button--default u-margin-r-all" href="#">Torna alla Home</a>
      </div>

    </div>
  </div>

  <div class="u-background-grey-80 u-hiddenPrint">
    <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
      <footer class="Footer">

        <div class="u-cf">
          <img class="Footer-logo" src="//placehold.it/75x80?text=placeholder" alt="">
          <p class="Footer-siteName">
            Nome della pubblica amministrazione
          </p>
        </div>

        <div class="Grid Grid--withGutter">

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 1</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 2</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 3</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Argomento 4</h2>
            <ul>
              <li><a href="">laborum neque nemo</a></li>
              <li><a href="">qui nemo aut</a></li>
              <li><a href="">quo provident sint</a></li>
              <li><a href="">quisquam ea numquam</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via quae qui et<br>
     quae qui et<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Recapiti</h3>
              <address>
     Via laborum neque nemo<br>
     laborum neque nemo<br>
     Tel. (+00) 00.0000.0000
    </address>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Contatti</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <h3 class="Footer-subTitle">Indirizzo PEC</h3>
              <p><a href="">indirizzo.pec@gov.it</a></p>
            </div>
          </div>

          <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of4 u-lg-size1of4">
            <h2 class="Footer-blockTitle">Seguici su</h2>
            <div class="Footer-subBlock">
              <ul class="Footer-socialIcons">
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-facebook"></span><span class="u-hiddenVisually">Facebook</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-twitter"></span><span class="u-hiddenVisually">Twitter</span></a></li>
                <li><a href=""><span class="Icon Icon-youtube"></span><span class="u-hiddenVisually">Youtube</span></a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>

        </div>

        <ul class="Footer-links u-cf">
          <li><a href="" title="Privacy policy">Privacy</a></li>
          <li><a href="" title="Note legali">Note legali</a></li>
          <li><a href="" title="Dati monitoraggio sito">Contatti</a></li>
        </ul>

      </footer>

    </div>
  </div>

  <a href="#" title="torna all'inizio del contenuto" class="ScrollTop js-scrollTop js-scrollTo">
    <i class="ScrollTop-icon Icon-collapse" aria-hidden="true"></i>
    <span class="u-hiddenVisually">torna all'inizio del contenuto</span>
  </a>

</div>

There are no notes for this item.